Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky a poplatky

 

O štúdium vo zvolenom odbore sa môžu uchádzať deti od 5 rokov až po dospelých. Na posúdenie študijných predpokladov sa konajú talentové skúšky.

K prijímacím skúškam je potrebné priniesť rodné číslo dieťaťa!

Poplatky za štúdium s odovzdaným čestným vyhlásením:

Na základe Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) o určení výšky mesačného príspevku v sústave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca určuje riaditeľka školy výšku mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole schválené MZ v Revúcej dňa 24. júla 2014 takto:

Prípravné štúdium PŠ Stanovený poplatok Žiak navštevujúci individuálne vyučovanie má v skupinovom vyuč. 35% zľavu Súrodenec má v individuálnom vyučovaní 35% zľavu Súrodenec má v skupinovom vyučovaní 20% zľavu
Skupinová forma v MŠ 3,50 € ——————– ——————– ——————–
Skupinová forma 4,50 € 2,30 € ——————– 2,80 €
Individuálna forma 6,50 € ——————– 4,25 € ——————–
Základné štúdium
Skupinová forma 4,50 € 2,95 € ——————– 3,60 €
Individuálna forma 6,50 € ——————– 4,25 € ——————–
Rozširujúce štúdium
Skupinová forma 8,00 € 5,20 € ——————– 6,40 €
Individuálna forma 10,00 € ——————– 6,50 € ——————–
Štúdium pre dospelých
do 25 rokov
Skupinová forma 14,50 € 9,45 € ——————– 11,60 €
Individuálna forma 16,50 € ——————– 10,75 € ——————–

 

 

Acrobat reader   Prihláška do ZUŠ
Microsoft Word   Návrh na školné