Študijné odbory

V našej škole majú žiaci možnosť študovať v štyroch odboroch: v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Štúdium je členené na prípravné štúdiumprvý stupeň základného štúdia (osem rokov), druhý stupeň základného štúdia (štyri roky) a štúdium pre dospelých (štyri roky).

Hudobný odbor: je najstarším, aj najpočetnejším odborom v škole. Práve tento odbor bol pri vzniku našej školy v roku 1952. V prípravnom štúdiu, do ktorého sa deti zapisujú spravidla vo veku 6 rokov, získavajú žiaci základné kontakty s hudbou prostredníctvom hudobno – pohybových cvičení a hier. Tí najmenší si môžu vyskúšať svoje spevácke schopnosti v detskom speváckom zbore Slniečka. Starší žiaci sa môžu zapojiť do činnosti v detskej ľudovej hudbe Pajtáši. V súčasnosti sa hudobný odbor delí na oddelenie klávesovýchstrunovýchdychovýchbicích nástrojov a spevu. V oddelení klávesových nástrojov dáva naša škola možnosť študovať hru na klavírikeyboarde a akordeóne. V oddelení strunových nástrojov sa vyučuje hra na cimbalegitarehusliachviolončele a kontrabase. V oddelení dychových nástrojov sa žiaci učia hru na zobcovej flautepriečnej flauteklarinetesaxofónetrúbketrombónetenorebarytónelesnom rohu. Súčasťou štúdia v hudobnom odbore je povinné vyučovanie hudobnej náuky predpísané učebnými plánmi vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a od tretieho ročníka aj komornej, alebo orchestrálnej hry. V klávesovom oddelení vyučovanie štvorručnej hry. Pre spevákov je povinný obligátny nástroj – klávesový, prípadne iný hudobný nástroj (harmonický, dychový…). Učitelia v hudobnom odbore sa počas individuálneho vyučovania venujú žiakom, ktorí majú záujem o štúdium na umeleckých školách (príprava na talentové skúšky).

Výtvarný odbor: Vyučovanie vo výtvarnom odbore je záujmovým vyučovaním, v rámci ktorého sa výtvarná tvorba realizuje ako výtvarná výchova, je prípravou pre ďalšie štúdium umeleckých disciplín. Úlohou odboru je upútať žiakov krásnom obsiahnutom vo výtvarnom umení a naučiť deti komplexne spoznávať svet, hodnotiť a tvoriť. Cieľom je pestovať jedinečnosť osobnosti dieťaťa, viesť ho k vyslovovaniu a vytváraniu vlastných predstáv na úrovni vekuprimeraného myslenia. Najväčším špecifikom je výchova dieťaťa ku kreativite, východiskom je spontánny prejav a záujem dieťaťa o výtvarné sebapoznávanie. Cez hry a tvorivé experimentálne cvičenia k rozumovému využitiu výtvarnej tvorby v živote. Obsah štúdia: Prípravné štúdiumnavštevujú žiaci vo veku 5, alebo 6 rokov. V prvom stupni základného štúdia – výtvarná tvorba, obsahuje kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu, elektronické médiá. V druhom stupni a v štúdiu pre dospelýchzákladného štúdia – výtvarná tvorba zameraná na štúdium výtvarných výrazových prostriedkov a kompozícieštúdie a analýzy zobrazovania vizuálnej skutočnostismerovanie k samostatnej tvorbe. Učitelia vo výtvarnom odbore sa popri svojej práci venujú žiakom, ktorí majú záujem o štúdium na umeleckých školách (príprava na talentové skúšky). V súčasnosti sa vytvoril priestor pre štúdium vo výtvarnom odbore okrem Revúcej aj vytvorením elokovaných pracovísk v Muráni a Lubeníku.

Tanečný odbor: Úlohou tanečného odboru je vzbudiť u žiaka lásku k umeleckému pohybu, vnímať a prežívať tanečné umenie. Kolektívne cítenie, ktoré tanec rozvíja, má veľký význam pre výchovu a tvorbu etických hodnôt. Vzájomné vzťahy detí sa pri pohybovej a tanečnej práci zušľachťujú a upevňujú. Prípravné štúdium navštevujú žiaci vo veku 5, alebo 6 rokov. Po postupových skúškach navštevujú žiaci prvý stupeň základného štúdia v trvaní osem rokov. Tanečný odbor dáva možnosť štúdia aj pre študentov stredných škôl, ktorí pokračujú v štúdiu v druhom stupni základného štúdia. Títo žiaci sa pravidelne zapájajú do záujmovo – umeleckej činnosti v rámci mesta i okresu.
Škola tiež otvára možnosti dospelým zárobkovo činným osobám študovať tanec v štúdiu pre dospelých. Poteší nás, keď sa minuloroční študenti – dospelí aktivizujú a opäť sa prihlásia do štúdia pre dospelých aj v tomto školskom roku pod vedením novej kvalifikovanej učiteľky. Podľa plánu tanečných disciplín využíva odbor klavírnu korepetíciu. Odbor pôsobí v špeciálnej tanečnej triede, ktorá má zrkadlovú stenu, madlá na fixáciu pri baletných prvkoch a ako jediná v škole aj klimatizačnú jednotku, ktorá udržiava príjemné prostredie aj v letných horúčavách.

Literárno-dramatický odbor: Prípravné štúdium navštevujú žiaci vo veku 6 rokov. Štúdium v prvom stupni vedie žiakov k hľadaniu dôležitých hodnôt ľudskej existencie, akými sú láska, priateľstvo, tolerancia, porozumenie a napomáha im získať zdravé sebavedomie. Pripravuje a realizuje muzikálové projekty. Absolvent tohto odboru nadobudne také skúsenosti a vedomosti, ktorých úspech závisí na vytvorení medziľudského kontaktu a najtalentovanejším jednotlivcom výučba v literárno-dramatickom odbore napomáha pripraviť sa na štúdium herectvaréžiedramaturgiescenáristiky a na štúdium na pedagogických a filozofických fakultách vysokých škôl. V druhom stupni základného štúdia a štúdia pre dospelých ponúka štylistickú tvorivosť v mediálnej oblasti, prípravu dramaturgie a vďaka kvalifikovanej učiteľke v muzikálovej oblasti aj muzikálové projekty.