Súťaže

Učitelia našej školy pravidelne pripravujú žiakov na interpretačné súťaže. Po roku 1989 sa systém súťaží základných umeleckých škôl organizovaných ministerstvom školstva rozpadol. Základné umelecké školy na Slovensku si ale uvedomovali, že súťaže sú dôležitým motivačným činiteľom ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov. Preto sa do prípravy súťaží okamžite zapojili mnohé zo škôl z celej republiky. Učitelia našej školy spolu so žiakmi sa pravidelne zúčastňujú interpretačnej súťaže v hre na klavíri, ktorú každoročne organizuje ZUŠ v Rožňave. a súťaže v hre na keyboarde, ktorú usporadúva ZUŠ v Považskej Bystrici. Všetky spomenuté súťaže sú s celoslovenskou pôsobnosťou a naši žiaci v nich dosiahli pozoruhodné výsledky. Združením spoločného úsilia škôl Gemera, Malohontu, Novohradu a Pohronia vznikla súťaž Pódium mladých umelcov. V tomto projekte sa podarilo vytvoriť priestor na súťažné stretnutia žiakov základných umeleckých škôl z týchto regiónov vo všetkých hudobných nástrojoch a v komornej hre, ale aj v ostatných odboroch ( tanečný, výtvarný, literárno-dramatický). Na organizovaní jednotlivých súťaží sa delia všetky školy podľa nástrojov a odborov. Vyvrcholením tohto projektu je Koncert víťazov súťaží Pódium mladých umelcov, na ktorom sa prezentujú najlepší žiaci. Na toto prestížne podujatie sú pravidelne pozývaní aj žiaci – víťazi z našej školy.

V súčasnej dobe existujú na Slovensku mnohé interpretačné súťaže organizované na vysokej úrovni, ale existuje len jedna, ktorá má za úlohu vyhľadať tvorivé kompozičné talenty a poskytnúť príležitosť k ich prezentácii. Žiaci, ktorí komponujú vlastné hudobné skladbičky, nachádzajú tento priestor v našej škole.

Súťaž mladých hudobných skladateľov pod názvom TALENT REVÚCA má za cieľ prezentovať tvorivé hudobné myslenie žiakov základných umeleckých škôl zo Slovenska, ale otvorená je i pre zahraničných účastníkov. Táto súťaž sa uskutočňuje každoročne v apríli už od roku 1995. Pod dohľadom odbornej poroty zloženej zo známych hudobných skladateľov a pedagógov, ako sú Milan NovákNorbert Bodnár a Jozef Podprocký, zaznievajú originálne skladby malých … a mladých skladateľov. O zmysluplnosti tejto vskutku originálnej súťaže svedčí fakt, že mnohí víťazi úspešne študujú hudobnú kompozíciu na konzervatóriách, vysokých umeleckých školách, ale už aj pôsobia ako hudobní skladatelia a táto súťaž pre nich bola zásadnou motiváciou, ktorá im dala impulz rozhodnúť sa pre profesionálnu dráhu hudobného skladateľa.

Na rozdiel od iných podobných súťaží v hudobnej kompozícii, trvajú organizátori Talentu na tom, aby si súťaž zachovala interpretačnú tvorivosť a živý kontakt autorov s hudbou. Súťažné kompozície naživo interpretujú pred odbornou porotou buď sami autori, alebo ich spolužiaci.

Súťaž TALENT REVÚCA sa uskutočňuje každý rok v apríli.
V tomto školskom roku sa súťaž bude konať dňa 11.4. 2019.

Word TALENT 2020 – Propozície

Word TALENT 2020 Prihláška

Word   Výsledky súťaže Talent Revúca 2017
Word   Výsledky súťaže Talent Revúca 2016
Word   Naše úspechy v šk. roku 2015/16
Word   Výsledky súťaží v školskom roku 2014/2015